Home เงินทอง เงินกู้ คลังออกประกาศกระทรวง ให้อำนาจกยศ.ขอข้อมูลติดตามลูกหนี้

คลังออกประกาศกระทรวง ให้อำนาจกยศ.ขอข้อมูลติดตามลูกหนี้

855
0
SHARE
กยศ.
กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงให้อำนาจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ขอข้อมูลผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน หวังเป็นช่องทางให้มีการติดตามหนี้

การออกประกาศกระทรวงให้อำนาจกยศ.เป็นหนึ่งในแนวทางการติดตามหนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นกยศ.พยายามติดตามหนี้ค้างชำระ แต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ ซึ่งประกาศกระทรวงฉบับนี้จะให้กยศ.สามารถติดตามผู้กู้ยืมได้

ทั้งนี้ อำนาจในการข้อข้อมูลผู้ติดหนี้ตามประกาศกระทรวง จะทำให้กยศ.กำหนดแนวทางการติดตามหนี้กลับคืนมาได้ โดยก่อนหน้านี้มีการเสนอให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือ เพื่อหักหนี้จากบัญชีเงินเดือนเหมือนกับภาษีบุคคลธรรมดา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระถึง 2.1 ล้านราย ทำให้โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหนี้เสียสูงถึง 68,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมากกว่า 50% ของจำนวนเงินที่ปล่อยกู้

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืม และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561

โดยมีเหตุผลการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560 บัญญัติให้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีอำนาจดำเนินการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ส่วนหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ประกอบด้วย 3 หมวด 13 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 คำนิยาม ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวผู้กู้ยืมเงินได้ ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม และหมายความรวมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงิน ส่วน ข้อมูลการกู้ยืมเงินหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน

หมวดที่ 1 การขอข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 2.เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและติดตามการชำระเงินคืนกองทุน ให้กองทุนขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงาน

ข้อ 3 หนังสือข้อมูลส่วยบุคคลตามข้อ 2 จะมีรายละเอียดประกอบด้วย วันเดือนปี ที่ทำหนังสือขอข้อมูล,ชื่อ สกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,วัตถุประสงค์ของการข้อและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้,รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะขอและกำหนดระยะเวลาที่ขอให้จัดส่งข้อมูล

ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานได้รับหนังสือขอข้อมูล ให้จัดส่งข้อมูลเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวัน หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนร้องขอภายในกำหนดระยะเวลาได้ ต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นรวมถึงระยะเวลาการจัดส่ง

ข้อ 5 เมื่อกองทุนได้รับข้อมูล ต้องนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนหรือติดตามการชำระเงินคืนกองทุนเท่านั้น และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 6 ให้กองทุนจัดทำบัญชีแสดงการขอข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือถูกดัดแปลงแก้ไข

หมวดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน

ข้อ 7 หน่วยงานที่จะใช้ข้อมูลการกู้ยืมเงิน ให้มีหนังสือขอข้อมูลดังกล่าต่อกองทุน โดยภายในหนังสือจะต้องระบุรายละเอียดตามข้อ 8

ข้อ 8 ให้มีการระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ วัน เดือน ปี ที่ทำหนังสือขอข้อมูล,ชื่อ สกุล และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม,วัตถุประสงค์ของการข้อและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้,รายการของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะขอและกำหนดระยะเวลาที่ขอให้จัดส่งข้อมูล

ข้อที่ 9 เมื่อกองทุนได้รับหนังสือร้องขอข้อมูล และได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่ดี ให้จัดส่งข้อมูลเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวัน หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้กองทุนอาจกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการนำข้อมูลนั้นไปใช้ด้วยก็ได้

ข้อ 10 ต้องไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับกองทุน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น รวมถึงการจัดให้มีมาตรการระบบเก็บรักษาข้อมูลการกู้ยืมเงินที่เหมาะสม

ข้อ 11 ให้กองทุนมีการจัดทำบัญชีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและประโยชน์ในการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานกองทุน

หมวดที่ 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับการขอข้อมูลส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืม

ในข้อที่ 12 การขอข้อมูลกองทุนอาจทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงินกับหน่วยงานหรืองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้ และข้อ 13 บันทึกข้อตกลงตามข้อ 12 ต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ วัตถุประสงค์การขอและการนำข้อมูลไปใช้ , รูปแบบและวิธีการในการขอข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูล , รูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งข้อมูล , มาตรการในการรักษาความลับและป้องกันการรั่วไหล การถึง หรือการใช้ข้อมูล

การประกาศครั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง เละมตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560