Home กองทุน ข่าวสาร จ่อปรับเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลกอง leasehold ต้องระบุให้ชัดวันสิ้นสุดสัญญา

จ่อปรับเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลกอง leasehold ต้องระบุให้ชัดวันสิ้นสุดสัญญา

336
0
SHARE
กลต.

ก.ต.ล.เตรียมปรับเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลกอง leasehold โดยเฉพาะที่อายุเหลือต่ำกว่า 10 ปี ต้องระบุวันเวลาให้ชัดวันสิ้นสุดสัญญา มูลค่าทรัพย์สินจะลดลงเท่ากับศูนย์

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต. )เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (กอง leasehold) เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในกอง leasehold และสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกอง leasehold หรือ freehold ได้

ก.ล.ต. มีแนวคิดให้กองที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (กอง leasehold) เปิดเผยข้อมูลเพื่อเตือนผู้ลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น กำหนดให้มีคำเตือนอย่างชัดเจนท้ายชื่อกองสำหรับ กอง 1 ซึ่งลงทุนเพิ่มไม่ได้แล้ว และ REIT หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุสัญญาเหลือน้อยกว่า 10 ปี

โดยให้ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สิน (NAV) จะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์เมื่อสิ้นสุดสัญญา และระบุวันสิ้นสุดสัญญาด้วย และการเพิ่มสัญลักษณ์ต่อท้ายชื่อย่อหลักทรัพย์ของกอง leasehold  เป็นต้น

สำหรับการเปิดเผยผลตอบแทนนั้น ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือผู้จัดการกองทรัสต์ สามารถเปิดเผยประมาณการผลตอบแทน 1 รอบปีบัญชีในหนังสือชี้ชวนได้ตามความสมัครใจ  ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะให้เปิดเผยอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนไว้ในหนังสือชี้ชวนและรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างกอง leasehold หรือ freehold ได้

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวคิดให้ บลจ. หรือผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยตารางคำนวณกระแสเงินสดที่ได้จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ให้กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองที่ลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายของผู้แนะนำการลงทุนด้วย

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9694 หรือ 0-2263-6558 หรือทาง e-mail nuchanat@sec.or.th หรือ teeranuch@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561