Home เงินทอง เงินออม เปิดสถิติการออมคนไทย คนนิยมเงินฝากมากสุด ขณะกองทุนส่วนบุคคลมาแรง

เปิดสถิติการออมคนไทย คนนิยมเงินฝากมากสุด ขณะกองทุนส่วนบุคคลมาแรง

2783
0
SHARE

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเก็บสถิติการออมของคนไทยในช่วงปี 61 พบเงินฝากของภาคครัวเรือน ยังได้รับความนิยมสูงสุด โดยสิ้นปี 61 เงินฝากของภาคครัวเรือนมีการออมเพิ่มจากปี 60 คิดเป็นมูลค่ากว่า 330,425 ล้านบาท ขณะที่กองทุนส่วนบุคคลมาแรงเพิ่มขึ้นกว่าแสนล้าน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเผยแพร่ข้อมูลสัดส่วนการออมและการลงทุนภาคครัวเรือนในประเทศไทยหลังจบปี 61 พบว่าคนไทยมีอัตรารวมการออมในปี 61 เป็นมูลค่ากว่า 17.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 ที่มีการออมรวมทั้งสิ้น 16.4 ล้านล้านบาท

โดยเป็นการออมในกองทุนทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 1.กองทุนรวม(ไม่รวม RMF), 2.กองทุนส่วนบุคคล 3.เงินฝากของภาคครัวเรือน, 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, 5.มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกบข., 6.เงินกองทุนประกันสังคม, 7.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับการออมของคนไทยที่มากสุดเป็น อันดับ 1 คือ เงินฝากของภาคครัวเรือน โดยสิ้นปี 61 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 7,688,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 330,425 ล้านบาท จากปี 60 ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,357,975 ล้านบาท

อันดับ 2 คือ กองทุนรวม(ไม่รวม RMF) โดยสิ้นปี 61 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,797,270.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,369 ล้านบาท จากปี 60 ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,764,901.26 ล้านบาท

อันดับ 3 คือ เงินกองทุนประกันสังคม ที่มีมูลค่ารวมในปี 61 ทั้งสิ้น 1,908,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146,692 ล้านบาท จากปี 60 ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,762,095 ล้านบาท

อันดับ 4 คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปี 61 กองทุนประเภทนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,128,847.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 60 จำนวน 46,228 ล้านบาท โดยปี 60 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,082,619.37 ล้านบาท

อันดับ 5 คือ กองทุนส่วนบุคคล โดยสิ้นปี 61 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 989,414.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148,402.79 ล้านบาท จากปี 60 ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 841,012.14 ล้านบาท

อันดับ 6 คือ กบข. ซึ่งสิ้นปี 61 มีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น 381,733.05 ล้านบาท ลดลง 541.66 ล้านบาท จากปี 60 โดยปี 60 กบข.มีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น 382,274.71 ล้านบาท

อันดับ 7 คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจบปี 61 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 257,826.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,382.54 ล้านบาทจากปี 60 ซึ่งปี 60 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 251,443.65 ล้านบาท

จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้กล่าวมาทำให้สรุปได้ว่าคนไทยยังคงนิยมการออมในแบบเงินฝากภาคครัวเรือนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 หลังจากจบปี 61 นอกจากนี้การออมประเภทนี้ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 60 มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ด้วยเช่นกัน จากจำนวนการเพิ่มขึ้นมากว่า 330,425 ล้านบาท

ทั้งนี้ กบข.มูลค่าสินทรัพย์กองสมาชิกลดลง สาเหตุจากเงินรับจากข้าราชการสมาชิกกบข. เข้าใหม่มีประมาณ 31,500 ล้านบาท ในขณะที่เงินจ่ายออกให้กับข้าราชการสมาชิกกบข. ที่เกษียณมีประมาณ 32,000 ล้านบาท ทำให้มูลค่าสินทรัพย์กองสมาชิกลดลงประมาณ 500 ล้านบาท 

หากพิจารณามูลค่าสินทรัพย์รวมของ กบข. ที่ประกอบด้วย มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก และ มูลค่ากองสำรอง ในปี 2561 กบข. มีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ 881,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46,935 ล้านบาท จากมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ 834,067 ล้านบาท ในปี 2560