Home ประชาสัมพันธ์ ก.ล.ต. ประกาศเจตจำนงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ก.ล.ต. ประกาศเจตจำนงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

277
0
SHARE
ก.ล.ต. ประกาศเจตจำนงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ และนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก.ล.ต. เพื่อประกาศเจตจำนงการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ประกาศเจตจำนงดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562