Home ลงทุน หุ้น เปิดสถิติคดีตลาดหุ้น โทษอาญาลด-โทษปรับพุ่ง 8 เท่า

เปิดสถิติคดีตลาดหุ้น โทษอาญาลด-โทษปรับพุ่ง 8 เท่า

703
0
SHARE
ก.ล.ต.

เปิดสถิติการดำเนินคดีบริษัทจดทะเบียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนคดีอาญาลด แต่ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ด้านเปรียบเทียบปรับลดลงกว่าครึ่ง ขณะที่โทษทางแพ่งพุ่งกว่า 8 เท่า ด้านการบริหาร ผู้แนะนำลงทุนมีแนวโน้มกระทำความผิดเพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยสถิติการใช้บังคับกฎหมายปี 2561 โดยพบการกระทำความผิด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การใช้บังคับกฎหมาย (ทางอาญา), สถิติการลงโทษทางแพ่ง, สถิติการดำเนินการทางการบริหาร

สถิติการใช้บังคับกฎหมาย (ทางอาญา)

สถิติการใช้บังคับกฎหมาย (ทางอาญา) ในปี 2561 มีผู้ถูกกล่าวโทษรวมทั้งสิ้น 85 ราย 19 คดี และจำนวนที่ถูกเปรียบเทียบปรับ 46 ราย 28 คดี

โดยพบการกระทำความผิด อันดับที่ 1 คือ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (เช่น การไม่จัดทำหรือรายงานข้อมูลตามกำหนด การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และการเสนอขายหุ้นกู้โดยไม่ได้รับอนุญาต) อันดับที่ 2 คือการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อันดับที่ 3 คือการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และกรณีอื่น ๆ ลดหลั่นลงมา 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ก.ล.ต. มีการดำเนินการทางอาญามีถูกกล่าวโทษ 69 ราย 21 คดี และถูกเปรียบเทียบปรับ 104 ราย 57 คดี

เมื่อดูในรายละเอียดพบว่าโทษทางอาญาที่มีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 1 คือ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในประเภทการเปิดเผยฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกอบธุรกิจ และอันดับที่ 3 คือการครอบงำกิจการ และกรณีอื่น ๆ ตามลำดับ

สถิติการลงโทษทางแพ่ง

สถิติการลงโทษทางแพ่ง ในปี 2561 ตกลงทำบันทึกความยินยอมชดใช้ค่าปรับ จำนวน 46 ราย 9 คดี ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง 89 ราย 11 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีการทำการตกลงทำบันทึกความยินยอมชดใช้ค่าปรับ จำนวน 25 ราย 9 คดี และฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง 2 ราย 1 คดี 

ทั้งนี้ เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า ความผิดในส่วนของผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารตามมาตรา 89/7 ลดลง 100% ในขณะที่ การสร้างราคา การใช้ข้อมูลภายใน มีการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีมูลค่าค่าปรับทางแพ่ง 317,471,181.48 บาท และมูลค่าการชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ รวม 16,455,809 บาท

ในปี 2560 มีมูลค่าค่าปรับทางแพ่ง 34,272,940.87 บาท และมูลค่าการชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ รวม 19,613,700 บาท

สถิติการดำเนินการทางการบริหาร/การเปลี่ยนแปลง

สถิติการดำเนินการทางการบริหารในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 21 ราย เท่ากับปี 2560 โดยจำแนกออกได้ ดังนี้

ด้านบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ 

  • กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการสาขา มีผู้กระทำผิดลดลงในปี 2561 เท่ากับ 1 ราย จาก 6 รายในปี 2560
  • ผู้จัดการกองทุน มีผู้กระทำผิดลดลงในปี 2561 เท่ากับ 0 ราย จาก 1 รายในปี 2560
  • ผู้แนะนำการลงทุน มีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 16 ราย จาก 12 รายในปี 2560

วิชาชีพอื่น

  • ผู้สอบบัญชี 
  • ที่ปรึกษาทางการเงิน มีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 2 ราย จาก 0 รายในปี 2560
  • ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน มีผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นในปี 2561 เท่ากับ 2 ราย จาก 0 รายในปี 2560
  • บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีผู้กระทำผิดลดลงในปี 2561 เท่ากับ 0 ราย จาก 1 รายในปี 2560
  • ผู้ประเมินหลัก มีผู้กระทำผิดลดลงในปี 2561 เท่ากับ 0 ราย จาก 1 รายในปี 2560