Home ลงทุน มุมธุรกิจ DTAC-ADVANC-TRUE ยื่นขอประมูลคลื่น700MHz

[Update]DTAC-ADVANC-TRUE ยื่นขอประมูลคลื่น700MHz

398
0
SHARE
มือถือ

DTAC-ADVANC-TRUE ยื่นประมูลคลื่น 700 MHz ตามเงื่อนไข ขณะกสทช.เตรียมพิจารณาคุณสมบัติวันนี้

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) จำนวน 1 ชุด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

หากสำนักงาน กสทช. พิจารณาว่าดีแทค ไตรเน็ต มีคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดีแทค ไตรเน็ต จะมีสิทธิเข้าแสดงความประสงค์ในการเลือกชุดคลื่นความถี่ต่อไปในช่วงบ่ายของวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไป

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 กําหนดให้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ให้สามารถแบ่งชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ได้ หากผู้นั้นได้ยื่นขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านคลื่นความถี่ 703-733/758-788MHz (หรือคลื่นความถี่ย่าน 700MHz)

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งให้นทราบตามหนังสือเลขที่ IR 6/2562 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ว่า ดีแทค ไตรเน็ตได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ว่าประสงค์จะขอแบ่งชําระเงินประมลู คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz โดย ดีแทค ไตรเน็ต จะพิจารณา เรื่องการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700MHz เมื่อมีกฎเกณฑ์การจัดสรรจากสํานักงานกสทช.

สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 MHz (คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กำหนดการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 17,854 ล้านบาท โดยมีข้อกำหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มอีกได้ โดยหากมีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไปเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มมากที่สุดในชุดนั้นจะมีสิทธิเลือกชุดคลื่นความถี่ และในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่ชุดเดียวกัน แต่เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากัน หรือกรณีที่ไม่มีผู้ใดเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเลย สำนักงาน กสทช. จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิในการเลือกชุดความถี่

ด้านบริษัทท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งว่า ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด (AWN) บริษัทย่อยร้อยละ 99.99 จะดeเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ต่อสำนักงานกสทช.

กสทช. จะดำเนินการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรชุดคลิ่นความถี่ภายในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562

ขณะที่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้เข้ามายื่นคำขอใบอนุญาต และเข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 เมกะเฮิรตซ์ หรือคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นรายแรก