Home ประชาสัมพันธ์ ปตท. สืบสานประเพณี “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

ปตท. สืบสานประเพณี “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

569
0
SHARE

ปตท. สืบสานประเพณี “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16ส่งเสริมทักษะความรู้นอกห้องเรียน กระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่า จังหวัดลำปาง ผ่านค่ายเยาวชนก๋องปู่จา

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2561 ณ คลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง

นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยังคงอยู่ จึงร่วมกับจังหวัดลำปาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัด “โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนภาคเหนือได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และรักษาองค์ความรู้การตีก๋องปู่จาที่ถูกต้องไว้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วัน 2 คืน และได้คัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง อำเภอละ 10 คน รวม 130 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ฝึกปฏิบัติ 5 ฐาน จัดการทดสอบและประเมินผล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการรับรองถึงทักษะความรู้ของเยาวชนอีกด้วย

“ปตท. ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามกลับมาถ่ายทอดให้เยาวชนชาวลำปางได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งนอกจากการอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว ปตท. ยังได้ดูแลสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน และโครงการมอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น” นายชูชาติ กล่าวในตอนท้าย