Home นโยบายรัฐบาล งัดคำสั่งคสช.เร่งรถไฟสายสีเขียว ไม่ต้องเข้ากฎหมายร่วมทุน

งัดคำสั่งคสช.เร่งรถไฟสายสีเขียว ไม่ต้องเข้ากฎหมายร่วมทุน

1396
0
SHARE
บีทีเอส

คสช.ออกคำสั่งปลดล็อกรถไฟสายสีเขียวส่วนต่อขยายทุกเส้นทาง หวังเร่งให้เปิดบริการโดยเร็ว ไม่ต้องเข้ากฎหมายร่วมทุน ให้ตั้งกรรมการเจรจาผลประโยชน์และค่าโดยสาร

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 3/2562 เรื่อง การดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระบุว่าโดยท่ีปัจจุบันการจัดการบริการขนส่งสาธารณะโดยรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – แบร่ิง ช่วงบางหว้า – สนามกีฬาแห่งชาติ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต -สะพานใหม่ – คูคต ยังมีปัญหาในการบูรณาการทั้งเรื่องการบริหารจัดการโครงการ และการบริหารจัดการ สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการเดินรถไฟฟ้าที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ

จําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อํานวยความสะดวกสบาย ในการเดินทางของประชาชนผู้โดยสาร และมีการกําหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน เพื่อให้การเข้าถึงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเป็นไปอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบ คมนาคมขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

“โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว” หมายความว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – อ่อนนุช และช่วงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน

“โครงการส่วนต่อขยายที่ 1” หมายความว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีสะพานตากสิน – สถานีบางหว้า และช่วงสถานีออ่ นนุช – สถานีแบริ่ง

“โครงการส่วนต่อขยายที่ 2” หมายความว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

“สัญญาสัมปทาน” หมายความว่า สัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชน กทม. ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้กรุงเทพมหานครดําเนินการจ้างผู้ประกอบการเอกชนเพื่อติดต้ังระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายท่ี 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคํานึงถึงการให้ประชาชน ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเร็ว สะดวก และประหยัดค่าโดยสาร รวมท้ังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเดินรถ เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ากับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและโครงการส่วนต่อขยายที่ 1

การจ้างไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน

เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการ ส่วนต่อขยายที่ 2 สามารถเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) รวมทั้ง อัตราค่าโดยสารเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและ ด้านระบบรถไฟฟ้าซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งด้านละหน่ึงคน เป็นกรรมการ และ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จาก ค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อ ขยายท่ี 1 และโครงการส่วนต่อขยายท่ี 2 และดําเนินการเจรจาร่วมกับผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจนได้ข้อยุติตามวรรคสองแล้ว ให้ดําเนินการแก้ไขสัญญา สัมปทานกับผู้รับสัมปทานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานสาเหตุและผลการดําเนินการไปยังนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี อาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้

เมื่อร่างสัญญาแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในส่วนของการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนแล้ว

ให้กรุงเทพมหานครเสนอร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับร่างสัญญาดังกล่าว และเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รายละเอียด คำสั่งคสช.