Home ทิศทางเศรษฐกิจ คลังคาดจีดีพีปีนี้โต4.2% เลือกตั้งหนุนเชื่อมั่นฟื้น

คลังคาดจีดีพีปีนี้โต4.2% เลือกตั้งหนุนเชื่อมั่นฟื้น

2043
0
SHARE
การขยายตัวเศรษฐกิจปี 2561

คลังปรับประมาณการเศรษฐกิจ คาดปี 2560 ขยายตัว 4.0% ขณะที่ปี 2561 ขยายตัวได้ 4.2% อานิสงส์การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ ชี้เลือกตั้งหนุนภาคเอกชนเชื่อมั่นมากขึ้น

กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยคาดในปี 2560 จะขยายตัวได้ 4.0% เร่งขึ้น จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 3.2% และเป็นการขยายตัวได้สูงกว่าที่ประมาณการเมื่อครั้งก่อนหน้า อันเป็นผลจากการส่งออก สินค้าและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวชัดเจน โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวดสินค้าและในเกือบทุกตลาดส่งออก

ขณะที่รายได้จากภาคการท่องเที่ยวยังดีขึ้นต่อเนื่องตามจํานวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยในปี 2560 ที่มีจํานวนสูงถึง 35.4 ล้านคน

นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาคเอกชนยังมีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ของแรงงานในภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและภาคการ ท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งผลดีจาก มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่าง ต่อเนื่องที่ 4.2% (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3.7 – 4.7%) โดยมีการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญตามกรอบ รายจ่ายลงทุนภาครัฐประจําปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ พรบ. จัดทํางบประมาณกลาง ปีงบประมาณ 2561วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท และความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2559 และปี 2560 ที่คาด ว่าจะมีโครงการขนาดใหญ่เริ่มเข้าสู่กระบวนการก่อสร้างได้มากขึ้นในปี 2561

รวมทั้งสัญญาณเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น

สําหรับอุปสงค์ภายนอก ประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกสินค้า และบริการของไทยอันเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป