Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัว4.8%

เศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัว4.8%

1908
0
SHARE
จีดีพีไตรมาสแรก 2561
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัว 4.8% เร่งขึ้นจากการขยายตัว  4.0% ในไตรมาสก่อนหน้า

เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย 2561ในไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ในอัตรา  2.0%

จีดีพีไตรมาสแรกปี 2561

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 4.2–4.7% โดยมีแรงสนับสนุน ที่สำคัญ คือ

(1) การขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวดีข้ึนของระดับราคาสินค้าในตลาดโลกซึ่งจะสนับสนุนให้การส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง

(2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐ ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี

(3)การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และ (4) การปรับตัวของฐานรายได้ฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 8.9% การบริโภคภาคเอกชน และการสะสมทุนรวมขยายตัว 3.7% และ 4.7% ตามลำดับ

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.7–1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล  8.4% ของจีดีพี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1/2561