Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย วิธีช้อปมาตรการ”ช้อปช่วยชาติ15,000บาท”

วิธีช้อปมาตรการ”ช้อปช่วยชาติ15,000บาท”

4431
0
SHARE
ช้อปช่วยชาติ

รัฐบาลออกมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” โดยสามารถนำรายจ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ แต่เนื่องจากมาตรการนี้ ลดหย่อนได้”2ปีภาษี” ซึ่งต่างจากครั้งก่อนที่ลดหย่อนภาษีได้เพียงสิ้นปีตามปีปฏิทิน ทำให้เกิดความสับสนเรื่องค่ลดหย่อน

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร บอกว่าผู้ที่ซื้อสินค้าตามมาตรการนี้ และต้องการลดหย่อนภาษี ต้องมีหลักฐานที่ใช้ในการหักลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ สำหรับการซื้อสินค้า OTOP หนังสือ และยางล้อรถ

บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าดังกล่าวที่ได้มีการซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

กรณีแรก ผู้ที่ซื้อสินค้าซื้อในปีภาษีเดียว กล่าวคือ ซื้อให้ครบสิทธิลดหย่อนภาษีในปีเดียว คือปี 2561 แล้วนำไปลดหย่อนทั้งจำนวนตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

กรณีที่สอง ผู้ซื้อสินค้าไม่ครบ 15,000 บาท ในปี 2561 ก็สามารถไปซื้อในต้นปีได้ แต่ต้องซื้อไม่เกินวันที่ 16 ม.ค. 2561 และเมื่อรวมกัน ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

กรณีที่สาม ไม่ซื้อในปีนี้ แต่ไปซื้อในปีหน้าทั้งจำนวน ผู้ซื้อสินค้านำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีหน้าทั้งจำนวน 15,000 บาท

สินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีทั้ง 3 ประเภท มีรายละเอียด นี้

1. สำหรับสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (กรณีที่ผู้ขายสินค้าดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. สำหรับหนังสือรวมถึง e-Book แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ จะต้องซื้อจากผู้ประกอบการ ที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป แล้วแต่กรณี
3. สำหรับยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยานที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เสียภาษีจะต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและคูปองที่มีตราประทับของร้านค้าโดยคูปอง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น