Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย ยอดชำระเงินผ่านดิจิทัลพุ่ง83% ธปท.เร่งแผนมุ่งความปลอดภัย

ยอดชำระเงินผ่านดิจิทัลพุ่ง83% ธปท.เร่งแผนมุ่งความปลอดภัย

536
0
SHARE
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ะปท.)

การชำระเงินดิจิทัล(Digital Payment) พุ่ง 83% ธปท.เดินหน้าแผนพัฒนาระบบการชำระเงินระยะที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย ให้คนเข้าถึงบริการในราคาถูก

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 3 ที่ผ่านมา ช่วยให้การใช้ Digital Payment ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีปริมาณการใช้ถึง 5,868 ล้านรายการต่อปี (ณ 31 ธ.ค. 2561) เพิ่มขึ้น 83% จากปี 2559 เฉลี่ย 89 ครั้ง/คน/ปี

โดยการใช้พร้อมเพย์มีการลงทะเบียนรวม 46.5 ล้านเลขหมาย (ณ 31 ธ.ค. 2561) เฉลี่ย 4.5 ล้านรายการ ต่อวัน มูลค่าเฉลี่ย 5,000 บาทต่อรายการ ในปี 2561 เติบโตเฉลี่ย 20% ต่อเดือน

สาหรับการใช้ Mobile Payment มีจำนวน 47 ล้านบัญชี (ณ 31 ธ.ค. 2561) เพิ่มขึ้นจาก 21 ล้านบัญชีในปี 2559 และ Internet Banking มีจานวน 27.8 ล้านบัญชี (ณ 31 ธ.ค. 2561) เพิ่มขึ้นจาก 14.6 ล้านบัญชี ในปี 2559

นอกจากนี้ การใช้บัตรเดบิตและเครดิต ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะทาง Online ที่จำนวนการทำรายการเพิ่มขึ้น 155%

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ระบบการชาระเงิน ฉบับที่ 4 ซึ่งมุ่งสร้างระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystem ให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักของการชำระเงิน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและบริการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ราคาถูก และ ตรงความต้องการของผู้ใช้ทั้งประชาชน ธุรกิจ e-Commerce และ Social Commerce ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศผ่าน กรอบการพัฒนา 5 ด้าน

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินให้ได้มาตรฐานพร้อมเชื่อมโยง (Interoperable Infrastructure)โดยเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงปลอดภัยของระบบการชำระเงินสำคัญให้ได้มาตรฐานสากล ยกระดับ การใช้ ISO20022 เพื่อรองรับการส่งข้อมูลทางธุรกิจและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

(2) การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการชำระเงิน (Innovation) โดยพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

( 3) การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้บริการชำระ เงิน (Inclusion) โดยขยายการใช้ Digital Payment และ ความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน

(4) การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง (Immunity) สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยไซเบอร์และคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม

(5) การพัฒนาข้อมูลชำระเงิน (Information) โดยเชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงินอย่างบูรณาการและพัฒนาการวิเคราะห์เชิงลึก

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี  2562 – 2564 โดย ธปท. จะร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการชำระเงิน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันมาตรการต่าง ๆ ให้บรรลุผล ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินให้มีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน