Home ลงทุน มุมธุรกิจ กสทช.แจงมาตรการช่วย”โทรคมนาคม-ทีวีดิจิทัล” รัฐรายได้เพิ่มเกือบ40%

กสทช.แจงมาตรการช่วย”โทรคมนาคม-ทีวีดิจิทัล” รัฐรายได้เพิ่มเกือบ40%

791
0
SHARE

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ชี้แจงคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ กสทช.ระบุว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการยืดชำระเงินของโทรคมนาคมเกือบ 40%

อ่านเพิ่มเติม คำสั่งคสช.

คำสั่งดังกล่าวครอบคลุมทั้ง กิจการโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้

ด้านโทรคมนาคม เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  TUC และ AWN มีหนังสือถึงหัวหน้า คสช. เพื่อขอผ่อ นผันการชEระเงิน ประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในงวดที่ 4 ออกไปเป็น 7 งวด และต่อมา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 DTN มีหนังสือถึงหัวหน้าคสช. เพื่อขอแบ่งการชำระเงินประมูลคลื่น ความถี่ 900 MHz ออกไปเป็น 15 งวด

สำหรับทีวีดิจิตอล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล มีหนังสือถึงหัวหน้าคสช. เพื่อขอให้นำคลื่นความถี่ 799 MHz ที่กันไว้สำหรับทีวีดิจิทัลมาจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น

สำหรับกิจการด้านโทรคมนาคม ใช้สิทธิ์แบ่งชำระเงินตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ผู้รับใบอนุญาตโทรคมนาคมจะต้องยื่นขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายใน 30 วัน (ภายใน 10 พฤษภาคม 2561)

หากยื่นใช้สิทธิ์แล้วแต่ไม่ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ก็จะเป็นการผิดเงื่อนไขและต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิม

สรุปการชำระเงินโทรคมนาคม

สำหรับ ทัวีดิจิทัล มีเงื่อนไขดังนี้

มาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิทัล

ทีวีดิจิทัล ทีวีดิจิทัล ทีวีดิจิทัล ทีวีดิจิทัล ทีวีดิจิทัล ทีวีดิจิทัล