Home นโยบายรัฐบาล คสช.ออกคำสั่งช่วยเหลือทีวีดิจิทัล แบ่งชำระ-คืนคลื่นได้

คสช.ออกคำสั่งช่วยเหลือทีวีดิจิทัล แบ่งชำระ-คืนคลื่นได้

868
0
SHARE
ถือถือ

คสช.ออกคำสั่งมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิทัล ให้แบ่งชำระได้ พร้อมเปิดโอกาสคืนคลื่น เพื่อใช้ประมูลคบื่น 5G พร้อมตั้งคณะกรรมการชดเชยผลกระทบ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2557 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่ เพื่อกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2559 เพื่อให้การประมูลคลื่นความถี่ สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895- 515MHz/440- 460MHz ที่ต้องดําเนินการใหม่เป็นไป ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม และได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ 4/256 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการสุจริตที่ไม่อาจชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทัน ภายในระยะเวลาที่กําหนดไปแล้วนั้น

ในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจสําหรับกิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ปัญหาด้านความพร้อมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลกระทบ จากรายได้ของผู้ประกอบการที่สุจริต อันส่งผลถึงความสามารถในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้นยังคงอยู่ จึงจําเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ กําหนดระยะเวลาในการชําระค่าธรรมเนียม เพื่อให้การประกอบกิจการดังกล่าวสามารถดํารงอยู่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมการประมูล คลื่นความถี่ย่าน 700MHz และ 2600 MHz ซึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G อันทําให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีความมั่นคงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติและในการวินิจฉัยตามคําสั่งนี้ ให้เลขาธิการ กสทช. มีอํานาจวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของเลขาธิการ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ 3 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ แห่งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

“ผู้รับใบอนุญาต”หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 890- 415MHz 535– 560MHz และ “คําสั่ง” หมายความว่า คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2559

“ประกาศ”หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการ โทรคมนาคม ย่าน 895- 515MHz 440- 460MHz หรือประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 890–895435-540MHz

ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดในคําสั่งหรือประกาศ และหากผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ได้ ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ มีผลใช้บังคับ เพื่อขอแบ่งชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ต่อไป

ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งชําระเงินจากเงินประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ผู้รับใบอนุญาต ต้องชําระออกเป็นสิบงวด ปีละงวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยให้ปีที่ผู้รับใบอนุญาตประมูลคลื่นความถี่ได้ ตามคําสั่งหรือประกาศเริ่มนับเป็นงวดแรก และเมื่อสํานักงาน กสทช. พิจารณาแบ่งเงินประมูลคลื่นความถี่ ที่ต้องชําระในแต่ละงวดได้แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามงวดดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป สําหรับงวดที่ต้องชําระในปี พ.ศ.2563 ให้ชําระรวมกับเงินชดเชยของงวด ที่ผ่านมาด้วย

ในระหว่างการแบ่งชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามวรรคสอง ให้ผู้รับใบอนุญาตวางหนังสือ ค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลในส่วนที่เหลือ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นตามคำสั่งหรือประกาศ

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามงวดที่แบ่งชําระ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระเงินประมูลคลื่นความถี่เพิ่ม เป็นจํานวนเงิน เท่ากับผลคูณของจํานวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างชําระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี คํานวณเป็นรายวัน โดยหากพ้นกําหนดชําระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระทําผิด เงื่อนไขของการอนุญาต และ กสทช. อาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม

ข้อ 4 ให้สํานักงาน กสทช. ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ที่มีการเรียกคืนสําหรับใช้ในกิจการโทรคมนาคม โดยพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ ย่าน 470- 515MHz/535- 560MHz ก่อน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน กสทช. กําหนด โดยมิให้นําความในมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 890-515MHz/435-460MHz ไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขและให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่เหลือตามข้อ 5 ให้ครบถ้วน และให้สํานักงาน กสทช. จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ต่อไป

กรณีผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. ภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้สํานักงาน กสทช. พิจารณากําหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการชําระแล้ว

ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700MHz ในช่วง 594- 790MHz จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอื่น นอกจากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่ประสงค์จะคืนใบอนุญาตเพื่อนําไปจัดสรรใหม่สําหรับกิจการโทรคมนาคม และให้สํานักงาน กสทช. พิจารณากําหนดการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืน คลื่นความถี่ดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามคําสั่งนี้ ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงาน กสทช. กําหนด ดังนี้

-ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องชําระงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ หรือราคาเริ่มต้น และสองงวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ําหรือราคาเริ่มต้นตามประกาศ และให้ดําเนินการ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดยังไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่จนถึงงวดที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้ครบถ้วนจนถึงงวดที่ได้รับยกเว้น โดยให้ชําระภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ มีผลใช้บังคับ

(ข) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ เกินไปจากงวดที่ได้รับยกเว้น ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นได้รับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืน

สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล (MUK) ตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่ โดยให้เริ่มมีผลภายหลังจากสิ้นสุดมาตรการบรรเทาผลกระทบ

(2) ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ให้ได้รับการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน จากผลกระทบ ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่เท่ากับค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ โครงข่ายโทรทัศน์ หรือค่าผลกระทบโดยตรงที่ผู้ให้บริการโครงข่ายได้รับจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการ ตามเงื่อนไขการอนุญาตให้บริการโครงข่าย ทั้งนี้ จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ให้สํานักงาน กสทช. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาต และการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการ กสทช. หรือผู้แทนสํานักงาน กสทช. เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นอนุกรรมการ โดยให้พนักงานที่เลขาธิการ กสทช. มอบหมายทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

รายละเอียดคำสั่งคสช.