Home เงินทอง เงินกู้ ปรับ”กรุงไทย-ไทยพาณิชย์”รายละกว่า3ล้าน บังคับลูกค้าทำประกันภัยบ้าน

ปรับ”กรุงไทย-ไทยพาณิชย์”รายละกว่า3ล้าน บังคับลูกค้าทำประกันภัยบ้าน

7210
0
SHARE
รณดล นุ่มนนท์
ธปท.ปรับ”กรุงไทย-ไทยพาณิชย์” รายละกว่า 3 ล้านบาท เหตุสาขาบังคับลูกค้าทำประกันอัคคีภัยใช้ประกันสินเชื่อบ้านกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ให้ความสาคัญกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในเรื่องการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ

ธปท. จึงได้กำชับให้สถาบันการเงินยกระดับการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว และจะสุ่มตรวจสอบธุรกรรมและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการเงินในเรื่องนี้อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการของสถาบันการเงิน คือ จำนวนเรื่องร้องเรียน การกล่าวโทษ และการเปรียบเทียบปรับ ผ่านเว็บไซต์ ธปท. และเว็บไซต์สถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในระยะต่อไปนั้น

จากการที่ประชาชนมีข้อร้องเรียนและการสุ่มตรวจสอบของธปท. พบว่า สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีการบังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเลือกทำประกันภัยกับบริษัทอื่นตามความสมัครใจ

การบังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 36 ต้องระวางโทษตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

คณะกรรมการ เปรียบเทียบจึงมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,540,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,210,000 บาท

ทั้งนี้ หลังจากที่ ธปท. ได้แจ้งผลการสุ่มตรวจสอบดังกล่าว ทั้งสองธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขายและการให้บริการแล้ว