Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย ปี60แบงก์ชาติขาดทุน2.7แสนล้าน จากตีราคาทุนสำรอง

ปี60แบงก์ชาติขาดทุน2.7แสนล้าน จากตีราคาทุนสำรอง

791
0
SHARE
ผลดำเนินงานสุทธิ

จันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ชี้แจงผลการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจำปี 2560 ขากทุน 2.7 แสนล้านจากการตีราคาเงินสำรองเป็นหลัก

1.บริบทของระบบเศรษฐกิจโลก ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทาย แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกัน จากหลายปัจจัย อาทิ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรมหลัก หลังจากที่อยู่ในระดับต่ำมากมาหลายปี

ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ของโลก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนโลกเคลื่อนไหวผันผวน เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสกุลอื่น รวมทั้งเงินบาทธปท. ในฐานะธนาคารกลาง ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินเพื่อดูแลภาวะการเงินให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม รวมทั้งดูแลไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

2. งบการเงิน (งบกิจการธนาคาร) ของปี 2560 มีผลขาดทุนรวม 270,688 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกับการตีราคาเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นสำคัญ ในขณะที่ต้นทุนจากฃการดำเนินนโยบายการเงินปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

-ผลจากการตีราคาเงินสำรองระหว่างประเทศตามมาตรฐานบัญชีกำหนดให้ทุกสิ้นปี ต้องตีราคาสินทรัพย์เหล่านี้ในรูปของเงินบาท และ เนื่องจากกว่า 85% ของสินทรัพย์ที่ธปท. ถืออยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ ผลจากการตีราคาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของธปท. ผันผวนขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วง

โดยปกติเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี ค่าเงิน จะมีแนวโน้มแขง็ขึ้น ธนาคารกลางก็มักจะขาดทุนจากการตีราคา แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี ค่าเงินอ่อนค่าลง ธนาคารกลางมักจะมีกำไรจากการตีราคา งบการเงินของธนาคารกลางจึงเป็นผล สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและฐานะการเงินของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศ ณ สิ้นปี 2560 ธปท. มีเงินสำรองระหว่างประเทศ (รวมฐานะการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) กระจายอยู่ในสกุลเงินต่างๆมูลค่ารวมประมาณ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ สรอ.

หากเงิน บาทแข็งค่าขึ้นหนึ่งบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สรอ. และ ธปท. มิได้กระจายสกุลเงินและสินทรัพย์ที่ ลงทุน ธปท. จะขาดทุนจากการตีราคาทันที 2.4 แสนล้านบาท ในทางตรงกันข้าม ถ้าเงินบาทอ่อนค่าลงหนึ่งบาท ธปท. ก็จะมีกำไรจากการตีราคา 2.4 แสนล้านบาท เมื่อบันทึกบัญชีเป็นเงินบาท

ในปี 2560 เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักหลายสกุลและแข็งค่าขึ้น จาก 35.82 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ สรอ. เมื่อสิ้นปี 2559 เป็น 32.66 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ สรอ. เมื่อสิ้น ปี 2560 จึงส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการตีราคาจำนวนประมาณ 2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากการตีราคาไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงด้านต่างประเทศของเศรษฐกิจไทย เพราะเงินสำรองระหว่างประเทศที่จำเป็นตอ่การดูแลเสถียรภาพด้านต่างประเทศจะต้องถืออยู่ในรูปของสินทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีไว้พร้อมใช้สำหรับการรองรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการไปลงทุนในต่างประเทศของคนไทย ตลอดจนเป็นกันชนรองรับการไหลออกของเงินทุน

ต้นทุนจากการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ จากการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อดูแลสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ย และเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ธปท. มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย

ในขณะที่รายรับจากการนำเงินสำรองระหว่างประเทศไปลงทุนได้ ผลตอบแทนที่น้อยกว่า เพราะอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำมาโดยต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาส่วนต่างของดอกเบี้ยจ่าย-รับ ทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2560 ปรับลดลง มาอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท และคาดว่าดอกเบี้ยรับจะกลับมาสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายในปี 2561 ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

3. นัยและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบาย อาจจะมีข้อกังวลใจว่าตัวเลขขาดทุนของธนาคารกลางจะกระทบต่อการดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่

การดำเนินภารกิจของธนาคารกลางไม่ได้มุ่งเน้นแสวงหากำไรเหมือนดังกรณีธุรกิจทั่วไป และตามที่ได้อธิบายข้างต้น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการตีราคา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเป็นกำไรหรือขาดทุนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ประสบการณ์ของธนาคารกลางในหลายประเทศที่ประสบกับผลขาดทุนเช่น ธปท. ชี้ว่าการขาดทุนของธนาคารกลางไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง แต่เป็นผลจากการทำหน้าที่ของธนาคารกลางในการดูแลสภาพคล่องในระบบการเงินและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินในระยะยาว

ธปท.ขอให้ความมั่นใจว่า จะยังคงยึดแนวทางการทำหน้าที่ธนาคารกลางที่ดีตามหลักสากล มุ่งมั่นดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศด้วยความรอบคอบดังที่เป็นมา