Home ประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์ฯแต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการ เสริมทีมบริหาร

ตลาดหลักทรัพย์ฯแต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการ เสริมทีมบริหาร

534
0
SHARE
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งรองผู้จัดการ 4 คน ร่วมขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ท่านเป็นรองผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์รวมทั้งเป็นไปตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)

พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้ง 2 รองผู้จัดการใหม่ เสริมทีมบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นตลาดทุนชั้นนำในระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market’Work’ for Everyone” ดังนี้

รองผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ท่านตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ได้แก่

นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยนายถิรพันธุ์ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2536 และเป็นนักเรียนทุนตลาดหลักทรัพย์ฯศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ที่ Massachusetts Institute of Technology

นายถิรพันธุ์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี

นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ นางสาวภัทรวสี ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2534 โดยมีประสบการณ์ในงานบริการหลังการซื้อขาย ทั้งด้านการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รวมถึงงานรับฝากหลักทรัพย์ และงานนายทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ นางสาวภัทรวสียังดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย

รองผู้จัดการใหม่ 2 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ได้แก่

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
ดูแลงานในสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 และ 2 และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

นายแมนพงศ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการเงินและตลาดทุนและมีความเข้าใจในกฏระเบียบต่างๆ ในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยนายแมนพงศ์จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสรรหา พัฒนาบริษัทจดทะเบียนและปรับปรุงกฏระเบียบเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกขึ้น

นายแมนพงศ์ จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขา Finance & Quantitative จาก Cleveland State University สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นายแมนพงศ์เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน

นายอภิศักดิ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน โดยจะเข้ามาดูแลงานด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายอภิศักดิ์ จบปริญญาตรีด้านสังคมวิทยา จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก Chaminade University สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์