Home เงินทอง เงินกู้ กฟผ.เปิดประมูลพันธบัตร1.2หมื่นล้าน ผ่าน e-Bidding แห่งแรก

กฟผ.เปิดประมูลพันธบัตร1.2หมื่นล้าน ผ่าน e-Bidding แห่งแรก

541
0
SHARE
กฟผ.
กระทรวงการคลัง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่าน platform ของ ธปท. ซึ่ง กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจรายแรกในกลุ่มดังกล่าว และจะประมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2562

วิธีการประมูลพันธบัตร กฟผ. ผ่านระบบ e-Bidding ได้พัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกับการประมูลพันธบัตรรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ และเป็นการสนับสนุนการขยายฐานนักลงทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประมูลพันธบัตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth : II & HNW) สามารถเข้าถึงตราสารหนี้ชั้นดี (Rating AAA) ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

ในปีงบประมาณ 2562 กฟผ. มีแผนการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding วงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท โดยจะดำเนินการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และกันยายน 2562 รุ่นอายุ 10 ปี รุ่นอายุ 5 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ตามลำดับ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตร ดังนี้

พันธบัตรกฟผ.

นักลงทุนและคู่ค้าสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตร กฟผ. จากแผนการกู้เงินรายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)