Home ลงทุน มุมธุรกิจ สรรพากรเปิดยื่นขอเป็นตัวแทนคืนแวตนักท่องเที่ยว

สรรพากรเปิดยื่นขอเป็นตัวแทนคืนแวตนักท่องเที่ยว

633
0
SHARE
นักท่องเที่ยว

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอตั้งเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยเปิดให้ยื่นขอถึง 31 มี.ค. 2561 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่เกินรายละ 5 พื้นที่

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรนำร่องให้ผู้ประกอบการทดลองการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยวในย่านที่มีนักท่องเที่ยว ก่อนออกประกาศเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถขอได้เป็นการทั่วไป

ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติ ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ยี่สิบห้าล้านบาทข้ึนไป และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ต้องกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไป นอกราชอาณาจักร ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล

สำหรับพื้นท่ีในการให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไม่เกิน 5 พื้นท่ีให้บริการ

ผู้ขอให้บริการ ต้องมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรได้ทันที (Real Time)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2561 จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร