Home ประชาสัมพันธ์ กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่ Smart University

กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่ Smart University

598
0
SHARE
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ธนาคารกรุงไทยร่วมมือการให้บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ MJU Smart University ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทยและ ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแถลงความร่วมมือการให้บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ MJU Smart University ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางอรนุช กล่าวว่าบทบาทของธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ คือ การร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการศึกษา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของ Ecosystem ของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการชำระเงิน (Payment) กลุ่มด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลุ่มมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักศึกษาและนักเรียน (University and Education) และระบบขนส่ง (Mass Transit)

“ธนาคารกรุงไทย ได้พัฒนาบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรของมหาวิทยาแม่โจ้ ด้วยนวัตกรรมบัตรนักศึกษา Smart Card พัฒนา 3 เทคโนโลยี ได้แก่ 1.ชิปการ์ด สามารถถอน โอน จ่ายเงินได้ทั้งในและต่างประเทศ 2.Paywave สามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC และ 3.Virtual Card บน University Mobile Application เชื่อมโยงทุกการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เช่น เช็คเวลาเข้าเรียน  เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เข้าห้องสมุด ใช้ยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด เช็คชื่อในวันรับปริญญา และเช็คเวลาเข้างาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ติดตั้งเครื่อง EDC ตามจุดรับชำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยกว่า 150 เครื่อง  และให้บริการ QR Code เพื่อรับชำระเงินของหน่วยงานและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

ธนาคารอยู่ระหว่างพัฒนา University Mobile Application ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกรุงไทย NEXT ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน บริการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  ทั้งอาคารสถานที่ รถรับส่ง และหอพัก

อีกทั้งธนาคารยังจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น งานวิชาการที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ สนับสนุนนักศึกษาฝึกงานกับธนาคาร ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารได้ให้บริการจัดการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Digital Platform กับมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม