Home ประชาสัมพันธ์ ยูโอบีจับมือมหิดลอินเตอร์ ติวเข้มด้านดิจิทัล”ที่ปรึกษาธุรกิจ”

ยูโอบีจับมือมหิดลอินเตอร์ ติวเข้มด้านดิจิทัล”ที่ปรึกษาธุรกิจ”

914
0
SHARE
UOB-Mahidol Banker's Executive Certification Programme 2019

ธนาคารยูโอบี (ไทย) ประกาศความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาหลักสูตร Banker’s Executive Certification Programme เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคคลากรที่ปรึกษาธุรกิจสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ก้าวทันการแข่งขันในยุคดิจิทัล

โครงการ Banker’s Executive Certification Programme ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว และนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคคลากรของทางธนาคารที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพเชิงการแข่งขันของพนักงาน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน โดยการพัฒนาบุคคลากรเป็นสิ่งที่ทางยูโอบีให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในฐานะปัจจัยหลักที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ในปี 2561 ที่ผ่านมา ยูโอบีได้จัดสรรงบประมาณกว่า 19 ล้านบาท สำหรับการฝึกอบรมพนักงานของธนาคารทุกระดับ

หลักสูตรในปีนี้ ธนาคารยูโอบีได้ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องเทรนด์ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ทั้งในเรื่อง digital banking เทคโนโลยีบล็อกเชน การจัดการความเสี่ยง และความเข้าใจเรื่องกฏข้อบังคับต่างๆ ในระดับภูมิภาค

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างโอกาสและประโยชน์ในเชิงการแข่งขันแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างมากมายในขณะเดียวกัน เอสเอ็มอีก็ต้องสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้เติบโตและอยู่รอดได้ เรามั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ประกอบการจะมีความพร้อม ในการสนับสนุนลูกค้าเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าอบรมในโครงการ Banker’s Executive Certification Programme นี้”

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ประกอบการ 6 ท่านจากทั้งหมด 25 ท่านที่จะเข้ารับการอบรมในปีนี้ คือผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการปีที่แล้ว และเล็งเห็นประโยชน์ อีกทั้งต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ พญ. จุฬธิดา  โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า   “ยูโอบีได้ทำงานร่วมกับทางวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ที่การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน การจัดการความเสี่ยง กฎระเบียบข้อบังคับจากภาครัฐ นอกจากหลักสูตรจะครอบคลุมเทรนด์ใหญ่ๆในอุตสาหกรรมแล้ว จะยังเสริมความแข็งแกร่งของทักษะด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคนอีกด้วย”

ด้านคุณสัญชลี นาทะพันธ์ หัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการว่า “หลังจากเข้ารับการอบรมจากโครงการเมื่อปีที่แล้ว ดิฉันและทีมงานมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ความท้าทายที่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เราต้องเร่งปรับตัว พัฒนาความรู้เพื่อให้เราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเราอย่างแท้จริง”

โครงการ UOB-Mahidol Banker’s Executive Certification Programme ผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนและการค้นคว้าด้วยตนเอง โครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2560 และคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านการอบรมจากโครงการตลอด 3 ปี รวมทั้งสิ้น 69 ท่าน