Home ลงทุน สตาร์ทอัพ เปิดทางเลือก”เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ” ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงระดมทุน

เปิดทางเลือก”เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ” ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงระดมทุน

813
0
SHARE

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ผ่านผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) ด้วยแนวทางกำกับดูแลลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง เพิ่มช่องทางการระดมทุนสำหรับกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

นางพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่าก.ล.ต. เห็นความสำคัญของการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศคราวด์ฟันดิง (การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) เป็นการระดมทุนจากประชาชน (crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดยบริษัทจะออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม

“ปัจจุบัน ก.ล.ต. มีหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิงที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่มีโครงการธุรกิจชัดเจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น  ก.ล.ต.ต้องการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กิจการดังกล่าวนอกเหนือจากในรูปของหุ้น จึงสนับสนุนการออกกฎเกณฑ์รองรับการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง” ผู้ช่วยเลขาธิการกล่าวเพิ่มเติม

ในครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์พร้อมร่างประกาศคราวด์ฟันดิงโดยเพิ่มหลักทรัพย์ให้รวมถึงหุ้นกู้ด้วย ซึ่งจะใช้แนวทางการกำกับดูแลลักษณะเดียวกับการเสนอขายหุ้นคราวด์ฟันดิง โดยครอบคลุมหลายประเด็น อาทิ

(1) การอนุญาตให้บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้แบบมีประกันหรือไม่มีประกัน

(2) ต้องเสนอขายผ่านฟันดิงพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบ โดยฟันดิงพอร์ทัลดังกล่าวต้องมีระบบงานเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงของบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย

(3) เพิ่มวงเงินเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยแต่ละรายจากไม่เกิน 5 หมื่นบาทเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท โดยนับรวมหุ้นและหุ้นกู้

(4) เพิ่มวงเงินลงทุนรวมของผู้ลงทุนรายย่อยในหุ้นและหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากไม่เกิน 5 แสนบาทในรอบ 12 เดือนเป็นไม่เกิน 1 ล้านบาทในรอบ 12 เดือน

และ (5) เพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุน โดยยกเลิกการแยกวงเงินเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังปรับปรุงประกาศคราวด์ฟันดิงให้มีความสอดคล้องกับประกาศอื่น ๆ ยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงนิยามกิจการเงินร่วมลงทุนและนิติบุคคลร่วมลงทุนให้สอดคล้องกับนิยามภายใต้เกณฑ์การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล และปรับปรุงเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดโดยผู้ถือหุ้น กรณีการเปลี่ยนมือหุ้นคราวด์ฟันดิงในตลาดรองให้สอดคล้องกับการเสนอขายในตลาดแรก เป็นต้น