Home ลงทุน มุมธุรกิจ สพร.พัฒนาระบบ สู่รัฐบาลดิจิทัล 4.0 นำร่องเลิกใช้สำเนา

สพร.พัฒนาระบบ สู่รัฐบาลดิจิทัล 4.0 นำร่องเลิกใช้สำเนา

1046
0
SHARE
ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA หน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเร่งเดินหน้าประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสู่ Road map รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เผยว่า DGA เตรียมผุดไอเดีย Digital Transformation พัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งคนและกระบวนการคิด (Digital Literacy) ด้านกระบวนการ (Digital Transformation Program) และด้านกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล ภายใต้บทบาทใหม่ของ DGA  มุ่งตอบโจทย์ให้คนไทยทราบว่า “ประชาชนจะได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ที่กำลังจะก้าวสู่ระบบราชการใหม่ 4.0 ด้วย DGA Milestone ใน 1-2 ปีข้างหน้า” ดังนี้

  1. ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ (Government Data Exchange) โครงการลดการขอสำเนาเอกสารราชการ
  2. ระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
  3. ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Center) 
  4. ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และกรอบการกกำกับดูแลข้อมูล (Data Government framework) 
  5. ระบบติดต่อสื่อสารภาครัฐ (Unified Government Communication)
  6. Government Secure Intranet (IT AS A UTILITY)
  7. โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านนบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation Program)

ปัจจุบัน รัฐบาลมุ่งหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐเพิ่มขึ้นในทุกมิติทำให้ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าสังคมไทยจะก้าวสู่ Cashless Society ผ่านโครงการสำคัญต่างๆที่อยู่ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเช่นพร้อมเพย์ บัตรแมงมุม และ e-Ticket เป็นต้น

ล่าสุดรัฐบาลประกาศให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐลดการขอสำเนาเอกสารราชการ (Less paper)โดยเฉพาะให้ยกเลิกการขอสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนในทุกบริการของภาครัฐภายในปีนี้

สำหรับภาคธุรกิจจะเป็นการบริการแบบ One stop service อย่างแท้จริงนอกจากนี้ต่อไปทุกคนจะสามารถนำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ให้ทุกคนสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลผ่านโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย พร้อม 60,000 หน่วยงานปักหมุดข้อมูล เปิดเป็นข้อมูลเปิดเพ่ื่อให้สามารถนำเอาไปต่อยอดได้ เบอร์ แฟกซ์ เปิดข้อมูลที่มีความเรียลไทม์มากขึ้น

โดยภายในปีหน้าจะประกาศชุดข้อมูลเปิดแห่งชาติหรือ National Open Data set เวอร์ชั่น 1 ประมาณ 300 ถึง 500 data set ให้ประชาชนและภาคธุรกิจนำไปต่อยอดทั้งในด้านความรู้และสร้างธุรกิจใหม่ใหม่ได้โดยใช้นวัตกรรมจากข้อมูลเตรียมพร้อมไปสู่การใช้ AI (Artificial intelligence) ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

“AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาแน่ๆ เมื่อข้อมูลมากขึ้น อดีตใช้คนทำข้อมูลมหาศาลต้องใช้เวลานานมาก ในการ ตัดสินใจ มีความแม่นยำมากกว่า ในอนาคตคาดว่าจะใช้เอไอในการตัดสินใจแทนได้ ซึ่งต้องมีจัดการข้อมูลให้ดี จึงจะใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเวลาที่ประชาชน ขออะไรมากสักอย่างแล้วต้องใช้ดุลยพินิจแทน AI จะสามารถทำแทนได้ จะลดการจ่ายใต้โต๊ะได้” ศักดิ์ กล่าว

สำหรับโครงการที่จะเร่งดำเนินการในปีนี้ คือ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA จะดำเนินการอบรม Data Scientist เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล Big data ที่สำคัญเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศและมาทำประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้มากขึ้น เช่น ผู้มีรายได้น้อยภัยพิบัติ ท่องเที่ยว เป็นต้น

นับเป็นการเติบโตที่สำคัญของ DGA ที่เปลี่ยนผ่านจาก จาก Out-Sourcing หรือการรับงานดิจิทัลภาครัฐบางส่วนมาจัดการเอง เป็นระบบ Co-Souring ที่กลายเป็นเข้าไปรวมอยู่ในโครงการของภาครัฐนั้นๆ การเปลี่ยนจาก Agency-Centric หรือดูแลหน่วยงานรัฐเป็นหลักมาเป็น Citizen-centric หรือการดูแลประชาชนเป็นหลัก

การเปลี่ยนจากการสร้าง Infrastructure หรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับภาครัฐมาเป็น Platforms ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานการใช้งานเป็นหลัก และเปลี่ยนจากการเป็น Agency Vendor ที่ทำงานรองรับหน่วยงานรัฐ มาเป็น Agency Partner เป็นคู่คิดไปพร้อมกับหน่วยงานรัฐเพื่อเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ดิจิทัลเต็มตัว