Home ลงทุน หุ้น ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 

1148
0
SHARE
กลต.

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน รายนายตฤน นิลุบลวันเดชา ขณะกระทำผิดใช้ชื่อนายสุรเดช เอกโรจน์ปรีชา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2555 นายตฤนเป็นผู้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยลูกค้ารับทราบและได้ชำระค่าซื้อและรับค่าขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้ทักท้วง โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมมากกว่า 800 ล้านบาท

การกระทำของนายตฤนข้างต้น พิจารณาได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ซึ่งถือว่าผู้แนะนำการลงทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนไม่ควรยินยอมให้ผู้แนะนำการลงทุนตัดสินใจซื้อขายแทน และควรทักท้วงการซื้อขายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง รวมทั้งหมั่นตรวจสอบรายการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งให้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และหากพบการซื้อขายที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่งควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้  ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ

ชื่อปัจจุบัน – นายตฤน นิลุบลวันเดชา (MR.TRIN NILUBONWANDECHA)

ชื่อเดิม – นายสุรเดช เอกโรจน์ปรีชา (MR.SURADECH EKROJPREECHA)