Home เงินทอง เงินภาษี สนับสนุนคนมีบุตร”ไม่จำกัด” ลดหย่อนภาษีได้คนละ3หมื่น

สนับสนุนคนมีบุตร”ไม่จำกัด” ลดหย่อนภาษีได้คนละ3หมื่น

1197
0
SHARE
ลดหย่อนภาษี
รัฐบาลสนับสนุนคนมีบุตรมากกว่า 1 คน ให้ลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ได้คนละ 30,000 บาท สำหรับบุตรที่เกิดตั้งแต่ปีนี้ โดยยื่นภาษีปี 2562 

รัฐบาลออกมาตรการภาษีสนับสนุนให้คนมีบุตร โดยลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนบุตร หลังโครงการสร้างประชากรวัยทำงานลด จากอัตราการเกิดต่ำ ขณะที่สังคมเข้าสู่สังคมสูงอายุมากขึ้น

ราชกิจจานุเบากษา ลงประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46 ) พ.ศ. 2561 ลดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจให้คนมีบุตรมากกว่า 1 คน

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทําให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน อันจะส่งผลให้โครงสร้างประชากรของประเทศมีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนสําหรับบุตร

ทั้งนี้ ให้ลดหย่อนภาษี คนละ 30,000 บาท สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

สําหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท โดยในการนับลําดับบุตรให้นับลําดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

การลดหย่อนภาษีให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. 2561  ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561