Home ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันหยุดราชการประจำปี รวม19วัน

กำหนดวันหยุดราชการประจำปี รวม19วัน

1515
0
SHARE
วันหยุดราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปีและรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน

ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์

ดังนั้น  สลค. จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 วัน
2. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 1 วัน
3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
4. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 3 วัน
5. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
6. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ 1 วัน
7. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 1 วัน
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 3 มิถุนายน 1 วัน
พระบรมราชินี
9. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
10. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ * 12 สิงหาคม 1 วัน
13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
14. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
15. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
16. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
17. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน

หมายเหตุ  * สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 เป็นต้นมา