Home ลงทุน มุมธุรกิจ ครม.ไฟเขียวสร้างรันเวย์ที่3 สุวรรณภูมิวงเงิน 2.17 หมื่นล้าน

ครม.ไฟเขียวสร้างรันเวย์ที่3 สุวรรณภูมิวงเงิน 2.17 หมื่นล้าน

923
0
SHARE
สนามบินสุวรรณภูมิ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ทอท.วงเงินลงทุนรวม 21,795.941 ล้านบาท 

คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินลงทุนรวม 21,795.941 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทอท. จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือ กิจการ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

สำหรับสาระสำคัญของการสร้าง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

– ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้น มีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้ รวม 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง คือ ทางวิ่งฝั่งตะวันตก ความยาว 3,700 เมตร และทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร  ซึ่งการสร้างทางวิ่งที่ 3 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เป็น 94 เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทำให้เพิ่มโอกาสในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ หาก ทอท. ไม่ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางวิ่งที่ 3 จะมีความเสี่ยงกรณีที่มีการปิดช่องทางวิ่งหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะส่งผลให้เกิดความแออัดและล่าช้าในการให้บริการขึ้นได้

– โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝั่งเดียวกับอาคารคลังสินค้าและทางวิ่งฝั่งตะวันตก) ซึ่งโครงการฯ นี้รวมถึงการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยานการก่อสร้างระบบระบายน้ำและสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และรองรับการปิดทางวิ่งเพื่อซ่อมบำรุง หรือ ในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่เที่ยวบินขนสินค้าด้วย โดยมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 22,418.253

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (27 มีนาคม 2558) รับทราบแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมคาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

นอกจากนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว เห็นควรปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.311 ล้านบาท (รวมการประหยัดค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ร้อยละ 3 สำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) เนื่องจากเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของทางขับเพื่อรองรับการใช้งานลานจอดอากาศยานประชิดอาคารของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทอท. ทำให้วงเงินลงทุนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับลดลงจาก 22,418.253 ล้านบาท เป็น 21,795.941 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย