Home เงินทอง เงินภาษี เช็คการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี “มีอะไรบ้าง-ยื่นช่องทางไหน”

เช็คการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี “มีอะไรบ้าง-ยื่นช่องทางไหน”

2876
0
SHARE
ยื่นภาษี

เวียนมาตามวาระสำหรับความวุ่นวายช่วงยื่นภาษีประจำปีสำหรับคนไม่รู้ หรือจำไม่ได้ว่าจะต้องยื่นเอกสารอะไรเพื่อลดหย่อนภาษี และยิ่งมีระบบออนไลน์มาใช้ บางทีก็ง่ายและรวดเร็ว แต่สำหรับคนที่มีรายการมาก ๆ ก็เกิดความสับสนได้ง่าย

ล่าสุด ความสับสนในเรื่องลดหย่อนภาษี กรณีเงินบริจาค ได้เกิดกระแสข่าวขึ้นมาในโลกออนไลน์ ว่าผู้บริจาคจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กับกรมสรรพากรเท่านั้น จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่าค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีที่สามารถทำได้และเอกสารที่ต้องยื่นต่อกรมสรรพากร รวมทั้งช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่ ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนกับกรมสรรพากร หรือต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เพื่อสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

อย่างไรก็ตาม การบริจาคผ่านระบบ e-Donation จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริจาค โดยไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทาง www.rd.go.th 

2. กรณีการบริจาคให้แก่สถานศึกษา หากผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาประสงค์จะนำเงินมาหักลดหย่อนเป็นจำนวนสองเท่า จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e – Donation เท่านั้น เริ่มบังคับใช้สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

3. รายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอื่นๆ เช่น LTF/RMF เบี้ยประกันชีวิต ดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ผู้เสียภาษียังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ ยกเว้นการลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันสุขภาพต้องยินยอมให้บริษัทประกันส่งข้อมูลค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กรมสรรพากรในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้