Home กองทุน เลือกกองทุน เปิด10อันดับRMFผลตอบแทนสูงสุด กอง”อสังหาฯ-เฮลท์แคร์”แชมป์

เปิด10อันดับRMFผลตอบแทนสูงสุด กอง”อสังหาฯ-เฮลท์แคร์”แชมป์

3266
0
SHARE
10 กองทุน RMF ผลตอบแทนสูงสุดรอบ1ปี
10 กองทุน RMF ผลตอบแทนสูงสุดรอบ1ปี

เมื่อตลาดหุ้นอยู่ในภาวะขาลงจากความไม่แน่นอนสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง ย่อมส่งผลต่อกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนหลักทรัพย์ประเภท “ตราสารทุน” กันถ้วนหน้า หากไปสำรวจราคาหน่วยลงทุน(NAV)ของบรรดากองทุน ปรากฏว่ามีผลตอบแทนติดลบกันถ้วนหน้า มีเพียงไม่กี่กองทุนเท่านั้นที่มีผลตอบแทนเป็นบวก

สำหรับคนที่สนใจลงทุนระยะยาวอย่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ซึ่งอีกไม่กี่วันจะสิ้นปี อาจจะเห็นว่าราคาต่อหน่วย “ถูก”เมื่อเทียบกับต้นปี เพราะ RMF ที่มีนโยบายลงทุนใน”ตราสารทุน”ก็มีสภาพไม่แตกต่างกัน แต่ในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวน กลับมีกองทุน RMF ที่มีกลยุทธ์ลงทุนแตกต่างออกไป มีผลตอบแทนโดดเด่น

นั่นคือ กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเฮลท์แคร์ นับเป็นประเภทกองทุนที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ ซึ่ง ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก ล้วนแต่เป็นกองทุนสองประเภทนี้

กองทุนแรกที่จัดอยู่ในหมวด “RMF” ประเภทตราสารทุน ที่ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สูงสุด คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(M-PROP RMF) 

จากข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา M-PROP RMF ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี กล่าวคือ นับจากวันเดียวกันของปีที่แล้ว สูงถึง 11.93% และหากเปรียบเทียบจากต้นปีนี้ ให้ผลตอบแทน 10.50%

 

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(M-PROP RMF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(M-PROP RMF)

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของ M-PROP RMF มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

สินทรัพย์ที่ M-PROP RMF ลงทุน คือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ (REITs) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ

ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรและศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเป็นหลักรวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นหรือกลุ่มหุ้นนั้นๆ

นอกจาก  M-PROP RMF ยังมีกองทุน RMF ประเภทนี้ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นอีก 2 กองทุน คือ  กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ(KT-PIF RMF) ติดอันดับ 2 และ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONEPROP-RMF) ติดอันดับ 4

แต่กองทุน RMF ที่ติด 10 ติดอันดับมากที่สุด คือ กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่ม “เฮลท์แคร์” โดยเฉพาะที่ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ 

กองแรก ที่มีผลตอบแทนเป็นอันดับ 3 คือ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(KGHRMF) มีผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี คิดเป็น 9.54% และหากคิดผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี ให้ผลตอบแทน 6.53%

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(KGHRMF)

 

กลยุทธ์การลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) – USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน

นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

นอกจากลงทุนผ่าน JPMorgan Funds แล้ว บรรดากองทุนที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในกลุ่มนี้ ยังลงทุนผ่าน กองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนหลักจดทะเบียน จัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ อยู่ภายใต้กฎ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Janus Capital Management LLC

อย่างเช่น กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ(KT-HEALTHC RMF) ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนติดอันดับ 5 ก็มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุน Master Fund

สำหรับ คนที่สนใจลงทุน RMF ติดตามรายละเอียดได้ จากเว็บไซต์ WealthMagik ที่มีการสถิติการเปรียบเทียบกองทุนทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม กองทุนประเภท RMF เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อ “วัยเกษียณ” บางคนอาจชอบลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก เพราะมองว่าถึงที่สุดแล้วจะให้ผลตอบแทนดีที่สุด แต่ยังมีอีกหลายประเภทให้เลือก ซึ่งนับว่ามีผลตอบแทนที่น่าสนใจ

เหมาะสำหรับคนที่เริ่มลงทุน หรือ ต้องการปรับพอร์ต สามารถเลือกได้ตามความต้องการ