Home ลงทุน เอสเอ็มอี ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าตลาด mai 30 รายในปี 62

ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. หนุนเอสเอ็มอีเข้าตลาด mai 30 รายในปี 62

551
0
SHARE
ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว.

ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว. ลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปี 2561 – 2564” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มุ่งกระจายการเจริญเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานราก รวมกว่า 2 แสนราย พร้อมผุดหลักสูตรพิเศษเปิดมุมมองการระดมทุน เพื่อผลักดันเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งเป้าจำนวน 30 รายในปี62

ไทยพาณิชย์ ผนึก สสว.

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามครั้งนี้ คือ สสว. และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเนื้อหาความร่วมมือประกอบด้วย การเสริมสร้างโอกาส การส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงบริการของ สสว. และธนาคาร

ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และการส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับชุมชน (Community-based) หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก

โดยมีการอำนวยความสะดวก และการพัฒนาขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว. โดยจัดให้มีที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Coach) ให้คำแนะนำปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีได้รับองค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด (High Value)

สำหรับ ในระยะแรก สสว. จะนำผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ตั้งแต่แต่ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 10 ที่มีความสนใจและมีความพร้อมจำนวน 19 กิจการ จากหลากหลายประเภทธุรกิจ  เช่น ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ธุรกิจซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชัน ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมที่ธนาคารเป็นผู้จัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ยกระดับธุรกิจและการหาแหล่งเงินทุนสู่การขยายและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกิจการ

“นอกจากความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่จะช่วยทำให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน คือคนไทยทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการอุดหนุนสินค้าเอสเอ็มอี ใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ แนะนำ รวมถึงการส่งเสริมเชิงบวกว่าของไทยไม่แพ้ชาติในโลกจะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยอยู่ได้ และเป็นการยกระดับเอสเอ็มอีด้วย” นายสุวรรณชัย กล่าว

พร้อมกันนี้นายสุวรรณชัย ยังได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมใช้แอปพิเคชั่น “SME Connect” ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลของ SME ที่ช่วยให้ติดตามธุรกิจ ส่งเสริม ทำให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกันได้ เพื่อความยั่งยืนของเอสเอ็มอี ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอี โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอยู่ภายใต้ครือข่ายของทั้งสององค์กรกว่า 2 แสนรายให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยภารกิจสำคัญของธนาคารคือ

ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Financing) นอกเหนือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามปกติ โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนประเภทตราสารทุน ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทต่อภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารจะเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมให้การสนับสนุนอื่น ๆ ที่ช่วยผลักดันให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อระดมเงินทุนที่จะช่วยรองรับแผนการขยายการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ

อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมองเห็นศักยภาพของธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถือหุ้นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผลักดันสมาชิกในเครือข่าย สสว. เข้าระดมในตลาด MAI จำนวน 30 รายภายในปี 2562 ซึ่งจะเป็นแบบอย่างของความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ นางพิกุล ยังได้เปิดเผยถึงยอดสินเชื่อเอสเอ็มอี ของธนาคารไทยพาณิชย์ว่า เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปี61 ที่ 340,000 ล้านบาท เป็น 348,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ล้านบาทในสิ้นปีนี้

ส่วน หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของสินเชื่อ SME เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีเล็กน้อยจาก 8.2% เป็น 8.4% หรือประมาณ 500-600 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังทรงตัวในระดับที่ดี

“ถึงแม้ NPL ของกลุ่มเอสเอ็มอี จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ NPL ของสินเชื่ออื่น ๆ แต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของกลุ่มเอสเอ็มอี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันที่จะเดินหน้าช่วยเหลือด้านสินเชื่อกลุ่มเอสเอ็มอีต่อไป โดยจะพยายามยควบคุม NPL ในส่วนนี้ให้อยู่ในระดับประมาณ 8%” นางพิกุล กล่าว

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมนำศักยภาพด้านอื่น ๆ ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็กทุกกลุ่ม อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ Know-how ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเครือข่ายพันธมิตรของธนาคารไทยพาณิชย์ที่หลากหลาย

เช่น จัดทำหลักสูตรพิเศษเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเครือข่ายของ สสว. ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มเอสเอ็มอีขนาดกลางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งตรียมความพร้อมธุรกิจเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI  การให้ความรู้ทางการเงินอื่น ๆ เช่น แนะนำความรู้ด้านการเงิน การลดต้นทุนทางการเงิน การระดมทุนทั้งในส่วนของเงินกู้ของสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ ไปจนถึงสิ้นกระบวนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ การเสนอใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาต่อยอดเป็นเงินลงทุน รวมถึงการวางแผนด้านภาษีสำหรับธุรกิจ และกระบวนควบรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions) ซึ่งคาดว่าโครงการจะเริ่มต้นได้ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2562

2. กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในเครือข่าย สสว. รายย่อย จำนวน 1,000 คน เนื้อหาหลักสูตรจะให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ ทางด้านการเงิน ที่จะเป็นทางเลือกให้เอสเอ็มอีได้มองหาทางเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองอย่างคุ้มค่าที่สุด