Home ทิศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทย ชี้โลกาภิวัฒน์ยุคใหม่”เร็ว-แรง” แบงก์ชาติทำงานคนเดียวไม่ได้

ชี้โลกาภิวัฒน์ยุคใหม่”เร็ว-แรง” แบงก์ชาติทำงานคนเดียวไม่ได้

849
0
SHARE
นางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
“ธาริษา” อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ แนะแบงก์ชาติยุคใหม่ต้องปรับตัวรับกระแสยุคดิจิทัล ต้องทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อแก้โจทย์ปัญหาใหม่ ๆ จากกระแสโลกาภิวัฒน์

ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมองการดำเนินงานร่วม 75 ปี ในงาน BOT Symposium 2018 The Future of Money, Finance and Central Banking สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง นำผู้วิจัยและ “75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เหลียวหลัง แลหน้า”

นางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาแบงก์ชาติของไทยมีบทบาทในการพัฒนาสังคม ที่ไม่ค่อยเห็นในประเทศอื่น คือสนับสนุนใน ธนาคารพาณิชย์เปิดสาขาในต่างจังหวัดรอบนอก จูงใจในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

โดยในช่วงวางรากฐาน ธนาคารกลางมีการ พัฒนาบทบาทของธนาคารกลาง ดูแลเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน เงินสำรองระหว่างประเทศ ติดตามการใช้จ่ายภาครัฐ กากับดูแล สง.

บทบาทเพิ่มเติม ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายกระจายความเจริญสนับสนุนภาคเศรษฐกิจสำคัญ วางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ระบบการชำระเงิน 

เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก เป็นสมาชิก WB, IMF, BIS, WTO (Financial services) ผลักดันมาตรฐานสากล และ สร้าง DNA ธปท. สร้างคนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินมากขึ้น 

เข้าสู่ยุคปัจจุบันหลังวิกฤต 40 

เห็นความแตกต่างในหลายด้าน กรอบนโยบาย  ที่มีความโปร่งใส ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แบงชาติไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะสเถียรภาพด้านธนาคาร แต่ดูเสถียรภาพด้านการเงิน กรอบการทานโยบายการเงินชัดเจนโปร่งใส น่าเช่ือถือ ดูแลทั้งเสถียรภาพของราคาและเสียรภาพทางการเงิน

ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบ สถาบันการเงินที่มีแผนแม่บทภาคสถาบันการเงิน นโยบาย One Presence ที่ถือว่าเป็นการ consolidate สถาบันการเงินให้เข้มแข็งมากขึ้น และมีการ เตรียมความพร้อมของ ธปท. และ สง. ต่อ Disruptions 

แลหน้า อนาคตแบงก์ชาติ ต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยการส่งผ่านของผลกระทบจากภายนอกประเทศแรง เร็วและผันผวน จาก Globalization (Goods and Service Flows) การเปลี่ยนแปลงไปของยุคโลกกาภิวัตน์ ทั้งในแง่ของสินค้าและบริการ ที่มีความต้องการที่ต่างไปจากในอดีต รวมถึง Financial Integration, Financial Innovation (Financial Flows) การเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน ที่อาจส่งผลให้มีความผันผวนสูงกว่าในอดีต

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจ คือการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย และการมีชนชั้นกลางมีการขยายมากขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึง Digitalization การเข้ามาของดิจิทัลที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

ความท้าทาย ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  •   ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงไป จากการเปลี่ยนแปลงของกลไก ซึ่ง ธปท. จำเป็นต้องติดตามข้อมูล วิเคราะห์วิจัยความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป สื่อสารให้สาธารณชนเข้าใจถึงข้อจากัดของนโยบายการเงิน ระมัดระวังเสถียรภาพทางการเงิน ยิ่งนโยบายทางการเงินลดน้อยลง ยิ่งต้องระมัดระวัง มีความเสี่ยงของเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น
  • การดูแลเสถียรภาพทางการเงินท้าทายมากขึ้น Financial integration, innovation ส่งผ่านความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจนอกประเทศเร็วขึ้น ธปท. จะต้องสร้างกลไกและเครื่อองมือในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินอย่างทันการณ์ ในอดีตจะไม่ปล่อยสินเชื่อการเคหะไม่เกิน 80% ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันดูแลเสถียรภาพทางการเงินด้วย Macro-Prudential Tool, Rule-Based, Counter-Cyclical Measure
  • การดูแลระบบ สง. และระบบการชำระเงินท้าทายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Digitalization, Disruption Regulatory Sandbox
  • มีโจทย์ใหม่และยากเกิดขึ้น ทำให้ ธปท. ต้องมีการปรับบทบาทท่ีเหมาะสมของ ธปท. Inequality Digital Divide Financial Inclusion Big data, data analytics, Etc. มองว่า ธปท. ควรจะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในลักษณะที่ไม่ขัดแย้งกับพันธกิจ ธปท. แต่ต้องสื่อสารถึงข้อจากัดด้านเครื่องมือของ ธปท. พร้อมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงาน / องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลากรต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด

มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส

ธนาคารแห่งประเทศไทย โจทย์ใหม่ท่ีเกิดขึ้นเป็นโอกาสได้ ดังนี้ 

ลด Inequality ลด Digital Divide ด้วยโอกาสการศึกษาสมัยใหม่ท่ีถูกและท่ัวถึง มาตรการส่งเสริมภาครัฐ การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่ม Financial Inclusion สง. ให้บริการได้ทั่วถึงข้ึน ในราคาท่ีถูกลง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดความเส่ียง ด้วย Big Data, Data Analytics ซึ่งทำ Credit Scoring ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้าง Credit Scoring ที่ครอบคลุมและแม่นยำขึ้น

“อย่างไรก็ตาม แบงก์ชาติคนเดียวทำอะไรไม่ได้ โอกาสจะสำเร็จได้เมื่อภาครัฐ เอกชน ทุกภาคส่วน ประชาชาชน ร่วมมือกัน โจทย์ใหม่ ๆ ต้องมีการทำงานร่วมกัน มองไปข้างหน้า” นางธาริษา กล่าวทิ้งท้าย