Home ประชาสัมพันธ์ กสิกรไทยเปิดบริการออกใบกำกับภาษี-ใบรับอิเล็กทรอนิกส์

กสิกรไทยเปิดบริการออกใบกำกับภาษี-ใบรับอิเล็กทรอนิกส์

519
0
SHARE
กิติยา ฤกษ์ภูริทัต

กสิกรไทยเตรียมเปิดบริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (eTax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (eReceipt) แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำส่งกรมสรรพากรเป็นธนาคารแรก เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการจัดการงานภาษีธุรกิจของลูกค้า

นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (eTax Invoiceและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (eReceipt) ตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยพัฒนาระบบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (eTax Invoiceและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (eReceipt) ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษี และถูกต้องตามแบบของกรมสรรพากรเป็นธนาคารแรก เพื่อช่วยตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ตั้งแต่การรับจ่ายเงินไปจนถึงการบริหารจัดการภาษี โดยจะช่วยให้ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการออกเอกสารในรูปแบบกระดาษ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการร้องขอใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของรายย่อย รวมทั้งช่วยลดการจัดเก็บเอกสารและโอกาสในการสูญหายของเอกสารในรูปแบบกระดาษอีกด้วย