Home ประชาสัมพันธ์ ตั้งกรรมการ CMDF ครบชุดแรก9คน ถกนัดแรกปลายเดือนพ.ค.

ตั้งกรรมการ CMDF ครบชุดแรก9คน ถกนัดแรกปลายเดือนพ.ค.

332
0
SHARE
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม 3 คน ในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ชุดแรกตามกฎหมายใหม่ เตรียมประชุมครั้งแรกปลายเดือนพ.ค.นี้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)จำนวน 3 คนได้แก่ นายไพบูลย์  นลินทรางกูร นางโชติกา สวนานนท์ และนายอนุชิต  อนุชิตานุกูล  ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดทุน โดยจะทำงานร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 ท่าน ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ในขณะนี้มีคณะกรรมการ CMDF ครบทั้ง 9 คนแล้ว

กำหนดการประชุมคณะกรรมการCMDF ครั้งแรกจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ชุดแรก ทั้ง 9 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

  1. นายชัยวัฒน์       วิบูลย์สวัสดิ์         ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ
  2. นางสิริวิภา         สุพรรณธเนศ        รองเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
  3. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
  4. นางสาววชิรา      อารมย์ดี              ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
  5. นายสุรินทร์        ตนะศุภผล           ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกรรมการ
  6. นายภากร           ปีตธวัชชัย           กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการ
  7. นายไพบูลย์        นลินทรางกูร        เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  8. นางโชติกา          สวนานนท์          เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  9. นายอนุชิต          อนุชิตานุกูล         เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CMDF ไว้ดังนี้

1) กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว

3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

4) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับกองทุน

5) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน