Home ลงทุน หุ้น GPSC ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น GLOW อีก30.89% ราคา91.9906บาท

GPSC ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น GLOW อีก30.89% ราคา91.9906บาท

753
0
SHARE
GPSC

GPSC ปรับราคาซื้อหุ้น GLOW เหลือ 91.9906 บาท หลัง GLOW ทำตามมติกกพ. ให้ขายกิจการ “โกลว์ เอสพีพี1” เตรียมตั้งโต๊ะซื้อหุ้นที่เหลือ 30.89% ในราคาเดียวกัน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งว่าบริษัทฯ และ Engie Global Developments B.V.  ได้ดําเนินการตามมติของ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.)ที่อนุมัติให้บริษัทฯเข้าทําธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัทโกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) หรือ GLOW  จํานวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น คิดเป็น 69.11% ของจํานวน หุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของโกลว์ พลังงาน

เมื่อ โกลว์ พลังงาน ได้มีการขายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี1 จํากัดให้แล้วเสร็จก่อน หรือเวลาเดียวกับที่บริษัทฯ รวมกิจการกับโกลว์ พลังงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจาก กกพ. แจ้งมติการประชุม กกพ. ครั้งที่ 16/2562 ที่มีมติ เห็นชอบให้บริษัทฯ รวมกิจการกับ โกลว์ พลังงาน ได้ เนื่องจาก โกลว์ พลังงาน ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน หรือเวลาเดียวกันกับการรวมกิจการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

นอกจากนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และผู้ขายได้ลงนามในสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับ ลงวนั ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นผลจากการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายเพื่อดําเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนครบถ้วน

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไข บริษัทฯ และผู้ขายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายต่อหุ้นจาก เดิม 94.892 บาท เป็นราคา 91.9906 บาทต่อหุ้น

ราคาซื้อขายดังกล่าวจะมีการปรับลดลงได้อีกเป็นจํานวน เท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หากโกลว์ พลังงาน มีการกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลก่อน เงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้นล

ราคาที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากกําหนดการ ที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้การเข้าทําธุรกรรมการซื้อขายหุ้นโกลว์ พลังงานเสร็จสิ้นลง

ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายเสร็จสิ้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทําคําเสนอซื้อหุ้นท่ีเหลือทั้งหมดของโกลว์ พลังงาน เป็นจํานวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็น 30.89% ของ หุ้นที่ออกจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโกลว์ พลังงาน ในราคาเดียวกันกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ

ราคาหุ้น GLOW ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 91.25 บาท