Home ลงทุน หุ้น ก.ล.ต.ให้กรรมการบริษัท IEC ทุกรายเข้าร่วมประชุมบอร์ด17มิ.ย.

ก.ล.ต.ให้กรรมการบริษัท IEC ทุกรายเข้าร่วมประชุมบอร์ด17มิ.ย.

923
0
SHARE
ก.ล.ต.

ก.ล.ต.ให้กรรมการบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ทุกรายเข้าประชุมคณะกรรมการในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เพื่อร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ให้ IEC พ้นเหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้กิจการดำเนินต่อไปได้โดยเร็ว

สืบเนื่องจาก IEC ไม่ได้ส่งงบการเงินจนเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อขาย และอาจเป็นเหตุให้ IEC ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ก.ล.ต. ทราบว่า IEC มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ซึ่งกำหนดวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ IEC สามารถนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และแก้ไขสถานการณ์ให้บริษัทพ้นเหตุถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วินิจฉัยว่า IEC ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 80 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ปัจจุบันคณะกรรมการ IEC มีจำนวน 5 คน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ได้แก่ (1) นายเมธา  ธรรมวิหาร (2) นายภูริช  นานาวราทร (3) พลโท วัฒนา  เพ็ชรมงคล (4) นายสันติชัย  เตียวสมบูรณ์กิจ และ (5) นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ

ก.ล.ต. จึงขอให้กรรมการทั้ง 5 รายข้างต้น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ และหากกรรมการรายใดไม่เข้าร่วมประชุม อาจเข้าข่ายพิจารณาได้ว่ากรรมการรายนั้น ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตราอื่นที่อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป