Home ลงทุน หุ้น ก.ล.ต.เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีขายที่ดินบริษัทย่อย

ก.ล.ต.เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียง กรณีขายที่ดินบริษัทย่อย

486
0
SHARE
RCI

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เรียกร้องให้ผู้ถือหุ้น RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 22 เมษายน นี้ กรณี RCI จำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาขายไม่เหมาะสมและผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ

เนื่องจากบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI) จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายที่ดินเปล่าของบริษัทย่อย คือ บริษัท โรแยล เอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด (RABT) ให้แก่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC) ในราคา 20 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 22 เมษายน 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการขายดังกล่าว เนื่องจากราคาขายไม่เหมาะสม โดยมีราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ 25.37 ล้านบาท

ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของ RCI เห็นว่า ควรอนุมัติการขายที่ดินดังกล่าว แม้ว่าราคาขายจะต่ำกว่าราคาประเมิน เพราะราคายังสูงกว่าราคาต้นทุนตามบัญชีถึงหนึ่งเท่าตัว ประกอบกับที่ดินมีข้อจำกัดเรื่องถนนทางเข้าซึ่งติดภาระจำยอม และสภาพแวดล้อมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทำให้หาโอกาสขายได้ยาก

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน และได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและไปใช้สิทธิออกเสียงเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมซักถามผู้บริหาร RCI ถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจ