Home กองทุน “Wealth Magik” เปิดซื้อกองทุนด่วนจี๋!ใน 1 ชั่วโมง

“Wealth Magik” เปิดซื้อกองทุนด่วนจี๋!ใน 1 ชั่วโมง

1345
0
SHARE

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือนกับโค้งสุดท้ายในการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน LTF RMF ในปี 2561 นี้ สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกกองทุนไหนดี 

ล่าสุด Wealth Magik จัดบริการสุดพิเศษ ให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนแบบด่วนจี๋! ไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุน ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงหลังส่งเอกสารครบ โดยไม่ต้องเดินทางไปหน้าสาขา ไม่ต้องรออนุมัติบัญชีนาน 2-3 วัน

ข้อมูลที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า สำหรับเปิดบัญชี เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • เลขที่บัตรประชาชนของตนเอง
 • วันที่ออกบัตรประชาชน
 • วันที่บัตรประชาชนหมดอายุ
 • (กรณีแต่งงานแล้ว) เลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรส
 • (กรณีมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เลขที่บัตรประชาชนของบุตร
 • หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายคืน
 • หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับหักเงินค่าซื้อ

เงื่อนไขซื้อด่วนจี๋กับ Wealth Magik มีดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคำขอเปิดบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน
 2. ผู้ใช้บริการส่ง*เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อด่วนจี๋ โดยวิธีสแกนหรือถ่ายรูป และส่งผ่านช่องทาง อีเมล marketing@wealthmagik.com เพื่อขออนุมัติเปิดบัญชีแบบด่วนได้ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการรับเปิดบัญชีพร้อมซื้อ ทั้งนี้จะต้อง ส่งเอกสาร และโอนเงินครบถ้วน ภายในเวลา 13.00 . หากเลยเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป 
 3. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อด่วนจี๋ ประกอบด้วย
  • ถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับ รับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล และหักเงินค่าซื้อ
  • Pay-in Slip หรือ หลักฐานแสดงการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
 4. เงินลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 5. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่นำส่งต้นฉบับเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีที่, ใบคำสั่งซื้อที่ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง SKYBOX ให้บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันเปิดบัญชีสำเร็จ
 6. ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยน เพิ่มเติมได้ ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเอกสารต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อจากผู้ใช้บริการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
 7. กรณีที่ผู้ลงทุนซื้อกองทุน ที่เลยเวลากำหนดปิดรับคำสั่ง รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน)
 8. สำหรับการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System : ATS) จะต้องใช้เอกสารคำร้องขอต้นฉบับ และลงลายมือให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร เท่านั้น

บลจ.ที่สามารถซื้อด่วนจี๋ได้ มีดังนี้

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อกองทุนผ่าน Wealth Magik ได้หลากหลายประเภทกองทุน ไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม LTF, กองทุนรวม RMF, กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมผสม,กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ลงทุนด่วนจี๋กับ Wealth Magik คลิกที่นี่

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บริการดูแลพอร์ตกับ Wealth Magik เพื่อติดตาม ดูแล และเสนอแนวทางพัฒนาพอร์ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ง่าย ๆ อีกด้วย